Klub Karate Full Contact
+48 668 817 063
www.karateklub.pl
biuro@karateklub.pl


Opublikowano

STATUT KLUBU

 

Jednolity tekst statutu.


STATUT

KLUBU KARATE FULL CONTACT

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania , siedziba, charakter prawny
                                                          
§ 1.
Klub Karate Full Contact, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zrzeszającym zawodników, działaczy, i sympatyków.

§ 2.

1. Siedzibą Klubu i głównym terenem działania jest miasto Wałbrzych.
2. Stowarzyszenie może również działać na terenie całego obszaru Województwa Dolnośląskiego.

§ 3.

1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 1001 r. Nr 79; poz. 855 ze zm.) z tego tytułu podlega ewidencji i posiada osobowość prawną.
2. Klub działa zgodnie z ustawą  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. z 2014 poz. 715) oraz własnym statutem.

§ 4.

1. Klub może być członkiem okręgowych,  regionalnych i ogólnokrajowych
    związków sportowych, oraz międzynarodowych.
2. Decyzję o przystąpieniu lub wystąpieniu do związków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5.

1.Klub używa flagi , barw, odznak oraz znaczków organizacyjnych zgodnie
   z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 6.

Celem klubu jest:
1. Organizowanie zajęć sportowych w dyscyplinie Karate, Kick-Boxingu i w innych formach sportów walki i samoobrony.
2. Uczestniczenie w rywalizacji sportowej i organizowanie zawodów sportowych.
3. Organizowanie obozów sportowych, kolonii i innych form wypoczynku i aktywności fizycznej.

§ 7.

Klub realizuje zadania statutowe we współpracy z organami państwowymi, samorządowymi, związkami sportowymi, innymi klubami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami.

§ 8.

1. Klub opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków.
2. Klub może do prowadzenia swych spraw zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Członkowie Klubu dzielą się na :
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.

§ 10.

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby dorosłe, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które złożą deklaracje i zostaną przyjęte do Klubu.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
4. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 11.

Członkowie zwyczajni mają prawo do :
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków do władz klubu.
3. Uczestniczenia w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń klubu na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 12.

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu.
Członkowie wspierający mają prawo do:
a) Zgłaszania wniosków i propozycji wobec organów Klubu,
b)  Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.

§ 13.

Do obowiązków członków Klubu należy:
1. Czynny udział w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i regulaminów organów Klubu.
3. Reprezentowanie barw Klubu.
4. Wnoszenie ustalonych przez Zarząd Klubu składek członkowskich. 

§ 14.

Członkostwo w Klubie ustaje przez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w  przypadku:
a) Umyślnego naruszenia postanowień Statutu,
b) Nie branie udziału  w działalności statutowej Klubu,
c) Nie płacenie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
d) Działania na szkodę Klubu, lub poważne naruszenie statutu oraz obowiązujących regulaminów Klubu,
e) Rozwiązanie się Klubu.
3. Odwołanie od utraty członkostwa z przyczyn określonych w pkt. 2, składa się do  Walnego Zebrania Członków Klubu. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym Zebraniu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
4. Ponowne przyjęcie w poczet członków Klubu jest możliwe po upływie 6 miesięcy od daty jego ustania.

ROZDZIAŁ  IV
Władze Klubu

§ 15.

1. Organami  Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Wybór i odwołanie organów Klubu  następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwały organów  Klubu zapadają zwykłą większością głosów.
4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa do 4 lat.


§ 16.

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być 
Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 członków Klubu.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni
od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
5. Powiadomienie o terminie zwołania Walnego Zebrania przesyłane jest drogą e-mailową lub SMS, bądź za pośrednictwem portali społecznościowych.

§ 17.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) Uchwalenie programu sportowej, organizacyjnej i finansowej
działalności Klubu,
b) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
c) Uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla
Zarządu Klubu,
d) Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
e) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,
f) Rozpatrywanie spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 18.

1. Zarząd Klubu składa się z Prezesa i od jednego do pięciu członków, wybieranych przez Walne Zebranie. Członkowie Zarządu mogą wybrać ze swojego grona wiceprezesów i sekretarza Klubu. 
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
      na kwartał.
3. Do ważności uchwał Zarządu, konieczna jest obecność ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują
     Prezesowi działającemu wspólnie z członkiem  Zarządu.

§ 19.

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w  okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Wykonanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
5. Przyjmowanie i skreślanie członków.
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.
8. Uchwalanie składek członkowskich, opłat wpisowych i innych spraw finansowych.

§ 20.

1. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.

§ 21.

   Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:
a) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń do projektowanych uchwał Zarządu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu.

§ 22.

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę  o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.


ROZDZIAŁ V
 
§ 23.


1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 24.

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał Klubu – Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie, Prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka,
d) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Klubu.

§ 25.

1. Na majątek Klubu mogą składać się ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) składki, opłaty wpisowe, oraz Klub może korzystać z ofiarności publicznej,
b) darowizny i zapisy,
c) dotacje,
d) klub prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

§ 26.

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, gdy wartość zobowiązania przekracza kwotę 50.000 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa, a w razie nieobecności Prezesa innego członka Zarządu upoważnionego pisemnie przez Zarząd Klubu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 27.


Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 28.

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić  na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony likwidowany majątek.

§29.

Statut został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu Karate  Full Contact w Szczawnie-Zdroju w dniu 5 maja 2015 roku.

XDo prawidłowej pracy serwisu wykorzystywane są pliki cookies.Stosowane są one do celów statystcznych jak i poprawienia wygody przy korzystaniu z serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Naszą Polityka Cookies.